Thẻ Bài với thẻ "Dụng cụ khí nén trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Dụng cụ khí nén trong tiếng Trung Quốc là gì?