Thẻ Bài với thẻ "dự luật trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: dự luật trong tiếng Trung Quốc là gì?