Thẻ Bài với thẻ "đồ gá trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: đồ gá trong tiếng Trung Quốc là gì?