Thẻ Bài với thẻ "điền trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: điền trong tiếng Trung Quốc là gì?