Thẻ Bài với thẻ "địa khế ( văn tự ruộng đất) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: địa khế ( văn tự ruộng đất) trong tiếng Trung Quốc là gì?