Thẻ Bài với thẻ "đĩa CD-R trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: đĩa CD-R trong tiếng Trung Quốc là gì?