Thẻ Bài với thẻ "dây điều khiển nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: dây điều khiển nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?