Thẻ Bài với thẻ "dây cu-roa trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: dây cu-roa trong tiếng Trung Quốc là gì?