Thẻ Bài với thẻ "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh tiếng Trung là gì?"

Tag: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh tiếng Trung là gì?