Thẻ Bài với thẻ "chân bàn trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: chân bàn trong tiếng Trung Quốc là gì?