Thẻ Bài với thẻ "CD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: CD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?