Thẻ Bài với thẻ "bơm nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: bơm nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?