Thẻ Bài với thẻ "Biến thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe tiếng Trung là gì?"

Tag: Biến thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe tiếng Trung là gì?