Thẻ Bài với thẻ "Ăn một bát cháo chạy qua quãng đồng tiếng Trung là gì?"

Tag: Ăn một bát cháo chạy qua quãng đồng tiếng Trung là gì?