Thẻ Bài với thẻ "救人一命,胜造七级浮屠 捄人一命,勝造七級浮屠 jiù rén yī mìnɡ"

Tag: 救人一命,胜造七级浮屠 捄人一命,勝造七級浮屠 jiù rén yī mìnɡ