[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 81

6
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 81

Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

利率影响货币的价格。利率上升,会提高企业的融资成本,增加投资负担,从而降低经济的增长速度;利率下降会降低储蓄