[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ

477
[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ
Trung bình 4.9 trên tổng số 10 bình chọn

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ

Slow chinese: #160

#160:风水

风水是中国古代历史悠久的一门学术。风就是元气和场能,水就是流动和变化。中国人认为,人是自然的一部分,自然也是人的一部分,古人认为达到“天人合一”就是最好的境界。所以,风水的中心就是人和自然的和谐共存,以达到趋吉辟邪的作用。下面我们就来学习一下家庭生活中的风水吧。

首先从房屋的位置选择上来说:

第一点:阳光充足。房子的风水最讲究阳光和空气,所以选择房屋,不但要空气清爽,还要阳光充足。如果房内的阳光始终很少,房子就会很“阴”,住在里面就会脾气不好,家人之间容易吵架,最重要的是,不利财。
第二点:屋前有水。房子的前方叫做“明堂”,也就是窗户最多的那一面。窗外最好有海、河、湖或者游泳池,如果没有水,看得见公园或者球场也不错。“依山傍水”的地方更是最佳的选择,可使财运增加,人丁兴旺,生意更好。
第三点:不要住在警察局、军营、寺庙和墓地的后面。住在这些地方的后面,会有很多“杀气”,非常不吉利,因此最好远离。

说完了房屋的位置,我们来挨个看看屋里各个房间的安排:

第一、要选择明亮的客厅,客厅的墙壁也不要太暗,地板应该平整,多用圆形的装饰物、绿色植物和喜庆的画。
第二、卧室中的床不要对着镜子和大门,会让人与别人关系不好,并且头痛。床上不要有梁,不然会心神不定。卧室也最好不要铺地毯或者刷成粉红色。
第三、厕所的位置最好不要在房子的中心,也最好不要在南方。不要让厕所的门对着家里的大门或者厨房。
第四、厨房中的火炉是一个重要的地方,不要让火炉对着大门,也不要对着冰箱,否则会容易生病,常常头痛。最好不要在厨房里洗衣服,因为厨房有灶神,十分神圣,如果在这里清洗不干净的衣服,会影响运气。
风水是一门历史悠久的学问,其中包含了很多各种各样的因素。虽然有一些并不完全正确,只能作为参考,但是也能给你的起居生活提供一些建议和帮助。

free-download-mp3-pdf-giao-trinh-khau-ngu-cap-toc-quyen-so-cap [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ giáo trình nghe tiếng trung

#160: Fēngshuǐ

Fēngshuǐ shì zhōngguó gǔdài lìshǐ yōujiǔ de yī mén xuéshù. Fēng jiùshì yuánqì hé chǎng néng, shuǐ jiùshì liúdòng hé biànhuà. Zhōngguó rén rènwéi, rén shì zìrán de yībùfèn, zìrán yěshì rén de yībùfèn, gǔrén rènwéi dádào “tiān rén hé yī” jiùshì zuì hǎo de jìngjiè. Suǒyǐ, fēngshuǐ de zhōngxīn jiùshì rén hé zìrán de héxié gòngcún, yǐ dádào qū jí bìxié de zuòyòng. Xiàmiàn wǒmen jiù lái xuéxí yīxià jiātíng shēnghuó zhōng de fēngshuǐ ba.

Shǒuxiān cóng fángwū de wèizhì xuǎnzé shànglái shuō:

Dì yī diǎn: Yángguāng chōngzú. Fángzi de fēngshuǐ zuì jiǎngjiù yángguāng hé kōngqì, suǒyǐ xuǎnzé fángwū, bùdàn yào kōngqì qīngshuǎng, hái yào yángguāng chōngzú. Rúguǒ fáng nèi de yángguāng shǐzhōng hěn shǎo, fángzi jiù huì hěn “yīn”, zhù zài lǐmiàn jiù huì píqì bù hǎo, jiārén zhī jiān róngyì chǎojià, zuì zhòngyào de shì, bùlì cái.
Dì èr diǎn: Wū qián yǒu shuǐ. Fángzi de qiánfāng jiàozuò “míngtáng”, yě jiùshì chuānghù zuìduō dì nà yīmiàn. Chuāngwài zuì hǎo yǒu hǎi, hé, hú huòzhě yóuyǒngchí, rúguǒ méiyǒu shuǐ, kàn dé jiàn gōngyuán huòzhě qiúchǎng yě bùcuò.“Yī shān bàng shuǐ” dì dìfāng gèng shì zuì jiā de xuǎnzé, kě shǐ cáiyùn zēngjiā, rén dīng xīngwàng, shēngyì gèng hǎo.
Dì sān diǎn: Bùyào zhù zài jǐngchá jú, jūnyíng, sìmiào hé mùdì de hòumiàn. Zhù zài zhèxiē dìfāng de hòumiàn, huì yǒu hěnduō “shāqì”, fēicháng bù jílì, yīncǐ zuì hǎo yuǎnlí.

Shuō wánliǎo fángwū de wèizhì, wǒmen lái āigè kàn kàn wū li gège fángjiān de ānpái:

Dì yī, yào xuǎnzé míngliàng de kètīng, kètīng de qiángbì yě bùyào tài àn, dìbǎn yīnggāi píngzhěng, duōyòng yuán xíng de zhuāngshì wù, lǜsè zhíwù hé xǐqìng de huà.
Dì èr, wòshì zhōng de chuáng bùyào duìzhe jìngzi hé dàmén, huì ràng rén yǔ biérén guānxì bù hǎo, bìngqiě tóutòng. Chuángshàng bùyào yǒu liáng, bùrán huì xīnshén bùdìng. Wòshì yě zuì hǎo bùyào pū dìtǎn huòzhě shuā chéng fěnhóng sè.
Dì sān, cèsuǒ de wèizhì zuì hǎo bùyào zài fángzi de zhōngxīn, yě zuì hǎo bùyào zài nánfāng. Bùyào ràng cèsuǒ de mén duìzhe jiālǐ de dàmén huòzhě chúfáng.
Dì sì, chúfáng zhōng de huǒlú shì yīgè zhòngyào dì dìfāng, bùyào ràng huǒlú duìzhe dàmén, yě bùyào duìzhe bīngxiāng, fǒuzé huì róngyì shēngbìng, chángcháng tóutòng. Zuì hǎo bùyào zài chúfáng lǐ xǐ yīfú, yīnwèi chúfáng yǒu zàoshén, shífēn shénshèng, rúguǒ zài zhèlǐ qīngxǐ bù gānjìng de yīfú, huì yǐngxiǎng yùnqì.
Fēngshuǐ shì yī mén lìshǐ yōujiǔ de xuéwèn, qízhōng bāohánle hěnduō gè zhǒng gè yàng de yīnsù. Suīrán yǒu yīxiē bìng bù wánquán zhèngquè, zhǐ néng zuòwéi cānkǎo, dànshì yě néng gěi nǐ de qǐjū shēnghuó tígōng yīxiē jiànyì hé bāngzhù.

#160:

Dịch sang tiếng Việt

#160:

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ – Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/160-feng-shui/zh-hans/
admin


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite giáo trình nghe tiếng trung
Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN