Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 08

227
Đánh giá bài viết

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 08

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy tập viết tiếng trung 4580 chữ

Câu 1 Câu 2 Câu 3
1 大智若愚  神机妙算  侠肝义胆
Dàzhìruòyú shénjīmiàosuàn xiágānyìdǎn
Đại Trí Nhược Ngu Thần Cơ Diệu Toán Hiệp Can Nghĩa Đảm
Bậc đại trí như người ngu si  Mưu kế thần tình; mưu hay chước giỏi  Khí khái anh hùng
2 点头会意  见多识广  见机行事
diǎntóu huìyì jiàn duō shì guǎng jiànjī xíngshì
Điểm Đầu Hội Ý Kiến Đa Thức Quảng Kiến Cơ Hành Sự
xxx Kiến thức rộng rãi-quảng bác   Tuỳ cơ hành động
3 聪明一世  糊涂一时  一丝不苟
Cōngmíng yīshì hútú yīshí yīsībùgǒu
Thông Minh Nhất Thế Hồ Đồ Nhất Thời Nhất Bất Câu Cú
Cả đời thông minh Hồ đồ một lúc Câu được câu chăng
4 伶牙俐齿  巧捷万端  两袖清风
língyálìchǐ qiǎo jié wànduān liǎngxiùqīngfēng
Ranh Ngà Lợi Xỉ Xảo Tiệp Vạn Đoan Lưỡng Tụ Thanh Phong
Nhanh mồm nhanh miệng/miệng mồm lanh lợi xxx Thanh liêm/liêm khiết/thanh bạch
5 眼疾手快  大巧若拙  勇往直前
yǎnjíshǒukuài dà qiǎo ruò zhuō yǒngwǎngzhíqián
Nhãn Tật Thủ Khoái Đại Sảo Nhược Suốt Dũng Vãng Trực Tiền
Tay mắt lanh lẹ/nhanh tay nhanh mắt Cực khéo mà như vụng về Chúc cho dũng cảm đi về phía trước
6 别具慧眼  百伶百俐 冰雪聪明
bié jù huìyǎn bǎi líng bǎi lì bīngxuě cōngmíng
Biệt Cỗ Tuệ Nhẫn Bách Lanh Bách Lợi Băng Tuyết Thông Minh
Chỉ người có khả năng nhìn nhận xxx Chất thông minh như băng tuyết-Rất thông minh.
7 聪明绝顶 以身作则 严以律己
cōngmíng juédǐng yǐshēnzuòzé yányǐlǜjǐ
Thông Minh Tuyệt Đỉnh Dĩ Thân Tố Tắc Nghiêm Dĩ Luật Kỷ
Thông minh vô cùng Lấy mình làm gương Lấy nghiêm khắc làm kỉ luật cho mình
8 活泼可爱 一言九鼎 福慧双修
huópō kě’ài yī yán jiǔdǐng fú huì shuāngxiū
Hoạt Bát Khả Ái Nhất Ngôn Cửu Đỉnh Phúc Huệ Song Tu
xxx lời nói có sức mạnh Phước-Huệ có nghĩa là Tuệ
9 慧心妙舌 慧心巧思 驷马难追
huìxīn miào shé huìxīn qiǎo sī sìmǎ nán zhuī
Huệ Tâm Diệu Thiệt Huệ Tâm Xảo Tư Tứ Mã Nan Truy
xxx xxx Xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp
10 肝胆相照 乐于助人 一诺千金
gāndǎnxiāngzhào lèyú zhùrén yīnuòqiānjīn
Can Đảm Tương Chiếu Lạc Vu Trợ Nhân Nhất Nặc Thiên Kiêm
đối xử chân thành với nhau-gặp nhau với lòng thành thật xxx Lời Hứa Ngàn Vàng
11 绝圣弃智 志士仁人 拾金不昧
jué shèng qì zhì zhìshì rén rén shíjīnbùmèi
Tuyệt Thánh Khí Trí Chí Sĩ Nhân Nhân Thập Kim Bất Muội
xxx Người có chí về điều nhân Lượm được vàng mà không che giấu
12 锦心绣肠 口齿伶俐 目达耳通
jǐn xīn xiù cháng kǒuchǐ línglì mù dá ěr tōng
Cẩm Tâm Tú Trường Khẩu Xỉ Lanh Lợi Mục Đạt Nhĩ Thông
xxx ăn nói linh lợi xxx
13 弄巧成拙 偶变投隙  七窍玲珑
nòngqiǎochéngzhuō ǒu biàn tóu xì qīqiào línglóng
Lông Sảo Thành Chuyên Ngẫu Biến Đầu Khích Thất Khiếu Linh Lung
biến khéo thành vụng-chữa tốt thành xấu xxx 7 lỗ(ý nói người có lòng trung cang chính trực)
14 高风亮节 秀外慧中 小黠大痴
gāofēngliàngjié xiùwàihuìzhōng xiǎo xiá dà chī
Cao Phong Lượng Tiết Tuế Ngoại Huệ Trung Tiểu Hiệt Đại Si
phẩm chất cao thượng-trong sáng xxx xxx
15 宽宏大量 左手画方 精美绝伦
kuānhóngdàliàng zuǒshǒu huà fāng jīngměi juélún
Khoan Hoãng Đại Lượng Tả Thủ Hoạ Phương Tinh Mỹ Tuyệt Luân
khoan hồng độ lượng  xxx xxx
Có thể bạn quan tâm  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP MỚI trong tiếng Trung

trang7 tập viết tiếng trung 4580 chữ

Giáo trình học tiếng Trung Online tập viết tiếng trung 4580 chữ