[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #090 – 全民娱乐 (Quánmín yúlè) – Giải trí toàn dân

63
[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #090 – 全民娱乐 (Quánmín yúlè) – Giải trí toàn dân
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

Slow chinese: #90 – 全民娱乐 (Quánmín yúlè) – Giải trí toàn dân – Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/90-quan-min-yu-le/
admin

Slow chinese: #90 – 全民娱乐

#90 – 全民娱乐

娱乐圈,指的是演员、歌手以及其他艺术表演者所在的圈子。娱乐记者,简称“娱记”,指的是专门报道明星的记者。有一种“娱记”叫做“狗仔队”。这个词来自香港,指的是专门跟踪和偷拍明星的记者。

最近,一位著名男演员的“婚外情”被媒体曝光后,引起了人们的关注和讨论。这位男演员在很多热播的电视剧中,扮演了“好丈夫”和“好爸爸”的形象。他的妻子是一位女演员,在娱乐圈的名气也很大。所以这条新闻被曝光后,很快成为了报纸、电视、杂志和网络上的头条新闻。这些负面的消息一下子就破坏了这位男演员在人们心中的美好形象。很多网友在微博上对他进行了激烈的批评,甚至是言语上的攻击。很多人指责说,这位男演员对自己的家庭太不负责任了,他的做法是很不道德的。还有网友愤怒地发布微博说,希望这位男演员和他的情人一起滚出娱乐圈。同时,也有很多网友在男演员妻子的微博上表达了对她的同情和安慰。

媒体曝光这次事件后不久,这位男演员就自己发布了微博,向家人道歉,说他对不起自己的妻子和孩子,也愿意承担一切后果。之后,他又发布了一条微博,请记者们不要再继续追踪了。

男演员的婚外情能够曝光,“狗仔队”起了关键作用。有传言说,这位男演员得罪了媒体圈的朋友,于是“狗仔队”们报复他。也有网友批评媒体,说他们侵犯明星的隐私,是不道德的。这些网友认为,明星也是普通人,也会犯错。媒体没有节制地报道他们,只会给他们带来更大的痛苦。

娱乐媒体报道明星的私人生活,早已不是什么新鲜事了。有人说,我们生活在一个全民娱乐的时代。现在微博上影响力最大的人,大多数是娱乐明星。对媒体来说,把明星的私人生活当做商品来赚钱,确实侵犯了明星的权利。可是,如果没有对娱乐新闻那么感兴趣的读者、观众和网友,他们也就不会再继续报道了.

#90 – Quánmín yúlè

yúlè quān, zhǐ de shì yǎnyuán, gēshǒu yǐjí qítā yìshù biǎoyǎn zhě suǒzài de quānzi. Yúlè jìzhě, jiǎnchēng “yú jì”, zhǐ de shì zhuānmén bàodào míngxīng de jìzhě. Yǒuyī zhǒng “yú jì” jiàozuò “gǒuzǎi duì”. Zhège cí láizì xiānggǎng, zhǐ de shì zhuānmén gēnzōng hé tōupāi míngxīng de jìzhě.

Zuìjìn, yī wèi zhùmíng nán yǎnyuán de “hūnwàiqíng” bèi méitǐ pùguāng hòu, yǐnqǐle rénmen de guānzhù hé tǎolùn. Zhè wèi nán yǎnyuán zài hěnduō rè bò de diànshìjù zhōng, bànyǎnle “hǎo zhàngfū” hé “hǎo bàba” de xíngxiàng. Tā de qīzi shì yī wèi nǚ yǎnyuán, zài yúlè quān de míngqì yě hěn dà. Suǒyǐ zhè tiáo xīnwén bèi pùguāng hòu, hěn kuài chéngwéile bàozhǐ, diànshì, zázhì hé wǎngluò shàng de tóutiáo xīnwén. Zhèxiē fùmiàn de xiāoxī yīxià zi jiù pòhuàile zhè wèi nán yǎnyuán zài rénmen xīnzhōng dì měihǎo xíngxiàng. Hěnduō wǎngyǒu zài wēi bó shàng duì tā jìnxíngle jīliè de pīpíng, shènzhì shì yányǔ shàng de gōngjí. Hěnduō rén zhǐzé shuō, zhè wèi nán yǎnyuán duì zìjǐ de jiātíng tài bù fù zérènle, tā de zuòfǎ shì hěn bù dàodé de. Hái yǒu wǎngyǒu fènnù de fābù wēi bó shuō, xīwàng zhè wèi nán yǎnyuán hé tā de qíngrén yīqǐ gǔn chū yúlè quān. Tóngshí, yěyǒu hěnduō wǎngyǒu zài nán yǎnyuán qīzi de wéi bó shàng biǎodále duì tā de tóngqíng hé ānwèi.

Méitǐ pùguāng zhè cì shìjiàn hòu bùjiǔ, zhè wèi nán yǎnyuán jiù zìjǐ fābùle wēi bó, xiàng jiārén dàoqiàn, shuō tā duìbùqǐ zìjǐ de qīzi hé háizi, yě yuànyì chéngdān yīqiè hòuguǒ. Zhīhòu, tā yòu fābùle yītiáo wēi bó, qǐng jìzhěmen bùyào zài jìxù zhuīzōngle.

Nán yǎnyuán de hūnwàiqíng nénggòu pùguāng,“gǒuzǎi duì” qǐle guānjiàn zuòyòng. Yǒu chuányán shuō, zhè wèi nán yǎnyuán dézuìle méitǐ quān de péngyǒu, yúshì “gǒuzǎi duì”men bàofù tā. Yěyǒu wǎngyǒu pīpíng méitǐ, shuō tāmen qīnfàn míngxīng de yǐnsī, shì bù dàodé de. Zhèxiē wǎngyǒu rènwéi, míngxīng yěshìpǔtōng rén, yě huì fàncuò. Méitǐ méiyǒu jiézhì dì bàodào tāmen, zhǐ huì gěi tāmen dài lái gèng dà de tòngkǔ.

Yúlè méitǐ bàodào míngxīng de sīrén shēnghuó, zǎoyǐ bùshì shénme xīnxiān shìle. Yǒurén shuō, wǒmen shēnghuó zài yīgè quánmín yúlè de shídài. Xiànzài wēi bó shàng yǐngxiǎng lì zuìdà de rén, dà duōshù shì yúlè míngxīng. Duì méitǐ lái shuō, bǎ míngxīng de sīrén shēnghuó dàngzuò shāngpǐn lái zhuànqián, quèshí qīnfànle míngxīng de quánlì. Kěshì, rúguǒ méiyǒu duì yúlè xīnwén nàme gǎn xìngqù de dúzhě, guānzhòng hé wǎngyǒu, tāmen yě jiù bù huì zài jìxù bàodàole.

 

Đang biên tập


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Khuyến mãi Noel: Lý TIểu Long Lite Slow chinese: #090 - 全民娱乐 (Quánmín yúlè) - Giải trí toàn dân

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN