loading...
[Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc
Trung bình 5 trên tổng số 2 bình chọn

[Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc

Chữ Hán đại bộ phận có từ 2 nét trở lên. Nét nào viết trước, nét nào viết sau phải theo trật tự nhất định. Trật tự này thể hiện ở các quy tắc sau:
– Ngang trước, sổ sau.

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Quy tắc này nói chung dùng cho những nét nằm ngang và những nét dọc, không cứ chỉ có nét ngang và nét sổ. Trong trường hợp những chữ có nét sổ không cắt xuống dưới nét ngang, nét ngang cuối sẽ viết sau nét sổ. Ví dụ: 

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc hay quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

– Phẩy trước, mác sau

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc hoặc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

– Trên trước, dưới sau

Nét trên viết trước, nét dưới viết sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Phần trên viết trước, phần dưới viết sau

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Trong trường hợp chữ có nhiều bộ thủ, cũng viết theo thứ tự từng bộ từ trên xuống 

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc
.

– Trái trước, phải sau
Phần bên trái viết trước, phần bên phải viết sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

– Ngoài trước, trong sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

– Vào trước, đóng sau

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

– Giữa trước hai bên sau

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Ngoài các quy tắc trên còn có các quy tắc bổ sung sau:
* Chấm ở bên trên hay bên trái thì viết trước:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

* Chấm ở bên trong hay bên phải thì viết sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

* Đối với những chữ có nét bao ở hai bên :
+ Nếu nét đó ở phía trên bên trái hay phía trên bên phải thì viết nét ngoài trước, nét trong sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

+ Nếu nét đó ở phía dưới bên phải thì viết nét trong trước, nét ngoài sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

* Những chữ đóng kín ba mặt:
+ Nếu phần không đóng kín ở bên trên ta viết trong trước, ngoài sau:

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốcquy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc
Nếu phần không đóng kín ở bên dưới ta viết ngoài trước, trong sau:
quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Nếu phần không đóng kín phía bên phải thì ta viết phía trên rồi đến phần trong, sau đó là phần cuối cùng phía dưới bên phải

quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc
* Những chữ có hai phần hoặc hơn hai phần theo chiều ngang thì:
+ Nếu nét cuối phần bên trái là nét ngang thì viết thành nét hất
quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc
+ Nếu nét cuối bên trái là nét mác thì viết thành nét chấm
quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

kienthuctiengtrung_slowchinese_tu hoc tieng trung phan 03 [Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc [Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc [Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc [Viết chữ Hán] Quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng Trung Quốc  quy tắc và thứ tự viết chữ trong tiếng trung quốc

Content Protection by DMCA.com

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN