loading...
Đánh giá bài viết


File nghe nhạc online MP3

Lời tiếng Trung

歌曲:爱情好无奈
歌手:六哲

爱一个人好无奈
被爱彻底掩埋爱过后才明白
爱总是那么悲哀
那该死的伤害还留在我心怀

爱爱爱爱不来
依然在等待等待爱回来
oh baby missing you one tonight

爱爱爱别离开
我们的精彩怎能say goodbye
oh baby baby tell me why

我们要的未来从没更改
但你却不在
幸福不该变得这么苍白

一直要的未来到了现在
该不该放开
难道已注定这样的安排

爱一个人好无奈
被爱彻底掩埋爱过后才明白
爱总是那么悲哀
那该死的伤害还留在我心怀

爱爱爱爱不来
依然在等待等待爱回来
oh baby missing you one tonight

爱爱爱别离开
我们的精彩怎能say goodbye
oh baby baby tell me why

我们要的未来从没更改
但你却不在
幸福不该变得这么苍白

一直要的未来到了现在
该不该放开
难道已注定这样的安排

我们要的未来从没更改
但你却不在
幸福不该变得这么苍白

一直要的未来到了现在
该不该放开
难道已注定这样的安排

是这首吧?希望对你有帮助~~

 


Lời Pinyin

 

Bèi ài chèdǐ yǎnmái ài guòhòu cái míngbái

Ài zǒng shì nàme bēiāi

Nà gāisǐ de shānghài hái liú zài wǒ xīnhuái

Ài ài ài ài bù lái

Yīrán zài děngdài děngdài ài huílái

Oh baby missing you one tonight

Ài ài ài bié líkāi

Wǒmen de jīngcǎi zěn néng say goodbye

Oh baby baby tell me why

Wǒmen yào de wèilái cóng méi gēnggǎi

Dàn nǐ què bùzài

Xìngfú bù gāi biàn de zhème cāngbái

Yīzhí yào de wèilái dàole xiànzài

Gāi bù gāi fàng kāi

Nándào yǐ zhùdìng zhèyàng de ānpái

 


Lời dịch

Đang cập nhật


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

 • Tất cả
 • Bảo lưu
 • Biên tập
 • Coding
 • Đang dừng học
 • Dịch thuật
 • Đồ chơi trẻ con
 • Đồ khác
 • Đồ nam
 • Đồ nữ
 • Dự án 1 vạn thành ngữ
 • Dự án Growing Up With Chinese
 • Hardsub
 • Giáo viên Kenh7.vn
 • Học viên lớp A19
 • Học viên lớp A30
 • Học viên lớp A33
 • Học viên trung tâm Kenh7.vn
 • Nghe gõ lại
 • Taobao.com
 • Tàu Nhanh
 • Thiết kế
 • Tmall.com
 • Tổng hợp
 • Webmaster


Content Protection by DMCA.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN